VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ON-LINE PRODUKTŮ

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro
nákup on-line produktů (dále též i jen jako „digitální obsah“) přes webové rozhraní www.plavusterezou.cz
2. Nákup probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a
Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou
dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva
a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou
v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad
textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo
s užíváním internetových stránek www.plavusterezou.cz souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt
koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či
dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktů. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím,
že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte
s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a
softwarem
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení
II. Důležité pojmy (definice)
1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Adéla Chlebusová
IČ: 07991843
S místem podnikání: Mořinská 138, 267 18  Hlásná Třebaň
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Adresa pro doručování elektronické pošty: adela@plavusterezou.cz
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.plavusterezou.cz
uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí on-line produkt. Kupujícím může být
podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo
akciová společnost) anebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická
osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako
podnikatel, a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje
spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není
spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému
Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským
zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je
uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo
prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních
prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady
na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním
objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi
Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele.
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový
systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS ON-LINE PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu
včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co uživateli může přinést a v jakém formátu
je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2.
NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ ON-LINE PRODUKTU. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový
formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u
podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do
objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.
Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu,
kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.
Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí
objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší
objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP)
objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu
uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li
se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou
objednávkou se nadále nezabývám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří
ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické
podobě, není přístupná.
IV.Cena a platba
1. CENA. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu. Cena
je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční
cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem
k charakteru on-line produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho
dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na
tlačítko „Odeslat“ je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání vaší objednávky
(uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při
uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání
ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za
takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému
potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně
chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny
v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena
platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám on-line produkt dodat až po úplném
zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):
pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky.
Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba
rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi
námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých . V případě objednávek ze
zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní
cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
On-line produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.
V. Dodací podmínky
1. ZPŮSOB DODÁNÍ ON-LINE PRODUKTU. Produkt bude zaslán po uhrazení kupní ceny na
vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu
v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba
prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních
dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány
žádné náklady na dopravu.
4. Po dodání si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a
zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a
softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf
(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a
softwarem
1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém
prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí
nebo otevření produktu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.
Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho
internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný
v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění.
2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného
souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. On-line produkt slouží pouze ke
vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a
zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších
okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní
konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení
uvedených v produktu.
VII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla
odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však
maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností
garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy
odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše
očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění
garance spokojenosti informujte elektronicky na tereza@plavusterezou.cz nebo písemně na
adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní
lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud
možno i doklad o koupi nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a
údaj o tom, jaký produkt jste si zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i
vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez
zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě
znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na
adela@plavusterezou.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1
VOP.
3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).
Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších
případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní
ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
4. Je-li Vám společně s on-line produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi
uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany
bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány
či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou
posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem,
pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již
při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době,
která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady
nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu za jiný anebo od
Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na
dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu
můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak
i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy
působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru on-line produktu přichází v úvahu jako vada
nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že
má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se
nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením.
6. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky
„hromadná pošta“ nebo spam. Pokud jej ani tam nenaleznete, uplatněte reklamaci dle
následujícího odstavce.
7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
uplatnit mailem na elektronickou adresu tereza@plavusterezou.cz nebo zaslat písemně na
adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o
koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O
uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,
kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese
tereza@plavusterezou.cz
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
X. Závěrečná ustanovení
1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na
webovém rozhraní.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné 1. 1. 2018